Vymezení, popis a METODA  antropologické biotypologie                                                                                              

Vymezení, popis 

Antropologická biotypologie zjišťuje a zkoumá znaky, vlastnosti povahy a zdraví člověka. Diagnostikuje povahové vlastnosti, psychické a chorobné stavy organismu člověka. Stanovuje a vymezuje způsoby využití povahových vlastností, psychického a chorobného stavu organismu, jejich úpravu a léčbu.

 

Definice OBORU

Antropologická biotypologie je objektivní kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověka. Tyto aspekty vyhodnocuje pomocí souvislostí mezi znaky a vlastnostmi.

 

Předmět

Předmětem antropologické biotypologie je člověk, jakéhokoliv věku v průběhu života a za jakýchkoliv okolností.

 

Disciplína

Discplína antropologické biotypologie nevytváří, ale hodnotí obecné zákonitosti a teorii změn v osobnosti člověka a jeho zdravotního stavu, ke kterým dochází v průběhu života. Vše na základě poznání, že podle znaků se dá zjistit nejen povaha člověka, ale i jeho současný psychický či fyzický stav, nemoc, kterou překonal, nebo kterou momentálně trpí.

  • Hraniční disciplínou antropologické biotypologie je pedagogika, psychologie a medicína.
  • Teoretická disciplína antropologické biotypologie je vysvětlení a poučení objektivními fakty, neboť vše má člověk rozvážit, rozhodnout, posoudit pouze rozumem (intelektem), a nedopustit žádné city, pocity, dojmy, neboť těmito nelze náležitě a správně hodnotit.
  • Aplikovaná disciplína antropologické biotypologie je výzkum, diagnostika a léčba.

 

Antropologická biotypologie nepreferuje žádnou ze svých více než 30 disciplín. Všechny disciplíny antropologické biotypologie poskytují možnosti náležitého kontrolního ověření. V praktickém životě si to může ověřit a zjistit dokonce každý laik tím způsobem, že se může zapojit do pátrání, zkoumání, průzkumu (explorace) s cílem vědeckou metodou ověřovat, získávat výsledné výstupy a výsledky.

 

Význam OBORU ANTROPOLOGICKÉ BIOTYPOLOGIE

Na základě objektivně kriterických informací získaných pozorováním a vyhodnocováním znaků projevujících vlastnosti, lze získat absolutně přesné, validní údaje, které pomohou řešit stavy povahy, zdraví, nemoci společenských aktivit, sociálních kontaktů ve všech oblastech lidských zájmů a činností.

 

Vymezení širšího pojetí antropologické biotypologie.

Zjišťuje, zkoumá a vyhodnocuje záležitosti ve všech oblastech lidského života.

 

Vymezení užšího pojetí antropologické biotypologie.

(1) Diagnostikuje všechny záležitosti lidské povahy.

(2) Stanovuje způsoby potřebných úprav např. i léčbu.

 

Metodologie ANTROPOLOGICKÉ BIOTYPOLOGIE

Věda antropologická biotypologie je zásadně metodologická, (z důvodu, že je objektivně kriterická je zásadně metodologická). Antropologická biotypologie je věda objektivně kriterická, což znamená, že vychází z objektivních kritérií, tudíž nepoužívá při hodnocení vlastností psychických i zdravotních, žádné dojmy, pocity ani představy, ale používá pouze fakta.

 

Metoda  ANTROPOLOGICKÉ BIOTYPOLOGIE

Metoda antropologické biotypologie je způsob faktografického vyhodnocení znaků prezentujících povahové vlastnosti a zdraví člověka. Každá vlastnost v přírodě musí být prezentovaná určitými znaky a skutečně je na základě poznání znaky prezentovaná. Při zjišťování povahových vlastností člověka není typolog odkázán na pozorování výkonu povahy typovaného, to znamená, že nepotřebuje pozorovat jeho přímou prezentaci nebo spolupráci. Při zjišťování a hodnocení míry zastoupení povahových vlastností se pracuje se znaky statickými a dynamickými. Statickými znaky jsou znaky celkové stavby těla, hlavy, obličeje a jeho částí. Výhodou je, že většina ze statických znaků je velice dobře viditelných.

Úplně se lze spolehnout jen na statické znaky, které podstatně ovlivňují také výkon vlastností prezentovaných dynamickými.

Podoba je prezentovaná především statickými znaky,  které jsou nejspolehlivější k poznání povahy. Statickými je nazýváme proto, že k jejich změně může docházet jen pomalu, dlouhodobě, pod intenzivnějším a dlouhotrvajícím tlakem okolností všech přírodních jevů i vlastní vůle a snahy a práce na úpravě povahy.

Reakce jsou prezentovány dynamickými znaky mající určitou vypovídající hodnotu. Musíme je však posuzovat s určitou tolerancí, protože jsou velmi podléhající všem vlivům a lehko se dají kopírovat a nacvičit. V takovém případě vyvolávají klamný dojem, takže se nemůžeme na ně plně spolehnout.

 

Důležitost rozlišení 13 atributů při pozorování vnějších znaků

Metodou antropologické biotypologie se při pozorování diagnostikuje zastoupení jednotlivých povahových vlastností na základě vnějších znaků, u kterých se rozlišuje 13 atributů:

(1) velikost; (2) tvar; (3) šířka; (4) hloubka; (5) délka; (6) úhel;(7) směr; (8) ostrost; (9) oblost; (10) jemnost; (11) drsnost; (12) barva; (13) tvrdost. 

Chce-li člověk správně typovat (diagnostikovat), musí se brát do úvahy všechny znaky, co jsou k dispozici a ze znaků si musí vytvořit ucelený obraz.

Další odkazy na články:

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode