Reakce od účastníků semináře Aristoteles ze Stageiry, průřez jeho životními výroky - přednášel prof. Ján Šramo

05.02.2012 21:22

Dnešní uspěchaná a poněkud překotná doba vede k tomu, že v mnohém převažuje povrchnost, takže hlubší studium doby antického Řecka, tehdejší filozofie, politologie a rodícího se přírodovědeckého poznání se pro nás stává nedostupným. Přesto, že seminář o Aristotelovi byl také jen letmým nahlédnutím do jeho života a díla, představuje dobré vodítko pro studium dnes dostupných a často přepracovaných fragmentů jeho díla.

Na semináři si přišli na své nejen vyznavači filozofických úvah a teorie, nýbrž také pragmatici, kteří zde mohli načerpat též konkrétní informace o tom, jak probíhal běžný život té doby a jak byla organizována činnost v jedné z prvních skutečně vzdělávacích institucí, kterou Aristotelův Lykeion byl.

Tento seminář je podle mého názoru významným povzbuzením pro ty

 • skutečné vědce, kteří aktivně zkoumají realitu tohoto světa za účelem jejího vyššího poznání, bez něhož se nelze náležitě orientovat v mezilidských vztazích ani porozumět ostatní přírodě, která je naším domovem,
 • kteří cítí potřebu vyznat se alespoň trochu v základních principech přežití a pozitivního rozvoje lidského společenství. Stále více lidí, s kterými přicházím do styku v pobočce poradny antropologické biotypologie a při své pedagogické, vědecké a osvětové činnosti, pociťuje výrazný rozpor mezi tím, co považují za správné, pravdivé, užitečné a perspektivní a tím co jim podsouvají v převažující míře politici, sdělovací prostředky, postmoderní pseudovědci a v narůstající míře i umělci zmaru, chaosu a dekadence.
 • kteří mají možnost porovnávat, proporce mezi
  • skutečnými Aristotelovými myšlenkami a tezemi a
  • tím co je Aristotelovi po staletí se zjevným úmyslem podsouváno.
 •  kteří chtějí poznat a pochopit základní principy politiky jako správy věcí veřejných a mají zájem o poznání a realizování rozumné organizace lidské společnosti.

Přesto, že jsem očekával, že zachované střípky Aristotelova díla budou použitelné i v dnešní době, došel jsem k názoru, že jsou aktuální a přímo aplikovatelné právě dnes v době prohlubujícího se úpadku vedení a organizování pozemské civilizace.

Vzhledem k tomu, že původní Aristotelova díla se nezachovala a jsou k dispozici jen přepracované fragmenty, je mnohdy pro zájemce obtížné vypreparovat s těchto publikací původní myšlenky Aristotelovi. Těm, kteří o to usilují je seminář dobrým vodítkem, neboť Aritotelovo dílo má jednotnou a systematickou povahu. Ten kdo si ji osvojí, snáze rozpozná mnohé neúmyslné dodatky či úmyslná zkreslení. Už jenom to, že se Aristoteles nikdy nevyjadřoval k náboženským otázkám a nenapsal žádnou studii o astronomii, je cennou informací pro tuto orientaci.

V úvodu knihy Aristoteles Nikomachova etika, která vyšla v roce 1937, tedy v době nezadržitelně se blížící II. světové války je vyslovena následující kritika: „Heslo -člověk jest měrou všech věcí- se stalo základem krajního subjektivizmu, relativizmu a individualismu. Bylo pochybováno o objektivním poznání, ježto prý není nic pevného, trvalého; jest jen člověk se smyslovým vnímáním a s pudy. Poznání prý jest pouhá hra představ, které jsou stejně pravdivé a nepravdivé. Člověk měl býti osvobozen od veškeré autority a posledním cílem se mělo státi ukojení pudů. Volný člověk měl být zbaven všech pout, Náboženství, právo, dobro, krásno, pravda se pokládaly za pouhou úmluvu, za něco, co jest určováno pouze lidmi, nikoli co jest od přirozenosti. Nic prý není o sobě pravda, nic o sobě není dobré a spravedlivé, všechno záleží na subjektivním mínění a libovůli. Pravdu a právo má jen silný jedinec. Ve všem rozhoduje jeho vůle a moc, jemu jest dovoleno, zabezpečiti se proti násilí cizímu, sám však může beztrestně činiti násilí druhým. Křivda, kterou činí silnější slabšímu, jest prý právem. Za takových poměrů se cenila nejvýše morálka hrubé užitečnosti a úspěchu, spojená s vypočítavou chytrostí.“ 

Toto hodnocení nápadně připomíná současné postmoderní názory, které jak je vidět, nejsou ani zdaleka ničím novým. Mnozí lidé považují současný stav mezilidských vztahů a mezinárodní situaci za bezvýchodnou. Aristotelovo dílo v sobě obsahuje reálné východisko, avšak mnozí jej tam nehledají, jiní jej tam nevidí a jiným se zase zdá nerealizovatelné. Život se mnohým z nás jeví stále těžší, avšak pokud se nebudeme základními principy lidského soužití řídit, nebudeme schopni naše životní problémy aktivně řešit, bude náš život ještě těžší.

Obávám se, že nůžky mezi současným převažujícím účelovým chováním podstatné části pozemšťanů a rozumovým a ctnostným chováním, nezbytným pro přežití a další rozvoj pozemské civilizace, se v současné době rozevírají tak, že se již nevyhneme vážnějším turbulencím spojeným se značnými ztrátami a utrpením pro většinu obyvatelstva a tučnými zisky pro pár padouchů.

Velmi bych ocenil, pokud by se Občanské sdružení Melius k problematice etiky a morálky vracelo a kdyby našlo cesty jak na tyto hodnotné semináře přivést ještě více posluchačů.

Jiří, pedagog

 

Každá pravda je jednoduchá, je dobré ju poznať, uznať a podľa nej sa riadiť.

Každý máme svoj životný príbeh. Každý sme zažili obdobia, keď sme boli zvedaví a hladní po vedomostiach, aj obdobia, keď sa nám nič nechcelo a o všetkom sme pochybovali alebo z neochoty neboli schopní prijímať informácie, aj chvíle, keď sme boli naštvaní na celý svet alebo sme nerozumeli čo sa v nás či okolo nás deje. Som presvedčená, že každý z nás, aj keď si to možno neuvedomuje alebo neprizná, hľadá svoju životnú pravdu, oprávnenie a naplnenie svojho konania. Skrátka to svoje „životné šťastie a pohodu“.

Môj životný príbeh je tiež hľadaním pravdy o živote, o svete, o ľuďoch, o tom ako to funguje. Takej pravdy, či lepšie povedané právd, ktoré by do seba zapadali, ktoré by sa dopĺňali, ktoré by si neprotirečili a hlavne právd, ktoré by boli v živote použiteľné, užitočné a platné. Na ktoré by sa dalo spoľahnúť, o ktoré by sa dalo oprieť.

Vyštudovala som exaktnú vedu blízku matematike, ktorú mám takmer na špici povolaní, na ktoré mám najlepšie povahové predpoklady. Aj preto hľadám vo veciach logiku, potrebujem, aby mi veci sedeli, aby som im rozumela, potrebujem sa presvedčiť o pravde, ktorú si mám osvojiť. Rešpektujem múdra všetkých náboženstiev, som však odjakživa ateista, obdivujem silu prírody a vážim si ľudí a ich božské schopnosti konať vesmírne veci a dobro.

Doteraz som zo záujmu i v rámci profesijného rozvoja absolvovala veľké množstvo seminárov, školení, vzdelávaní a kurzov. Z každého som si niečo vzala a vložila kamienok do svojej pomyselnej mozaiky poznania, ktorú si všetci viac či menej tvoríme. Napriek mojej enormnej snahe mi však z tej mozaiky stále nevystupoval jasný obraz o svete a živote. Až kým som sa nestretla s človekom, ktorý mi svojimi vedomosťami vyrazil dych – to určite poznáte, že vtedy máte všakovaké pocity, vrátane nedôverčivosti. Tak som si začala veci overovať a zaujímať sa, navštevujem pravidelne jeho kurzy a chodím k nemu na konzultácie. A moja mozaika odrazu začala dostávať tvar, farbu i hĺbku, kamienky začali spolupracovať a ladiť.

Z mnohých spomeniem dvojicu tohtoročných seminárov, ktoré sa týkali myšlienok a diela filozofa, vedca, psychológa, učiteľa a v dnešnej rétorike aj „kouča“ – Aristotela zo Stageiry. Po absolvovaní oboch kurzov a „prelistovaní“ jeho dostupných diel som nadobudla pocit, že po ňom nikto už nič nové nevymyslel, akoby tento múdry pán zo začiatku vekov pozbieral skúsenosti ľudstva a formuloval ich v súvislostiach, správne a zrozumiteľne. Myšlienky, s ktorými sme sa zoznámili sú tak presné, trefné, múdre a nadčasové, že sa čudujem, že sa nimi celé ľudstvo prirodzene neriadi. Myslím, že by nám všetkým bolo oveľa lepšie na svete, ak by sme ich uznali a podľa nich konali. Posúďte sami, ponúkam Vám aspoň zlomok Aristotelových múdier:

 • Rozum, ktorý pozná, čo je dobro, má riadiť a usmerňovať chovanie človeka.
 • Všetko, čo žije, sa skladá z dvoch zložiek – z tela ako látky a z duše ako formy, tieto dve zložky nemôžu existovať bez seba (tak ako energia nie je oddeliteľná od hmoty).
 • V každej veci rozoznávame látku a tvar a k tomu, aby veci vznikli, je potrebný ešte účel a hybná príčina. Látka je možnosťou, tvar skutočnosťou a prechod od možnosti a skutočnosti sa realizuje pohybom. Skutočnosť je vyšším a lepším stupňom existencie ako možnosť.
 • Prvým hýbateľom (myslením myslenia) je rozum, účel, zákon, ktorý je najvyššou zábezpekou poriadku vo svete.
 • Spravodlivosť ako etická cnosť patrí do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia.
 • Etika je časťou, ba východiskom politickej vedy. Lebo nie je možné, aby niekto dokázal jednať politicky bez toho, aby bol „(po)riadny“, teda aby mal k tomu požadované zdatnosti. Ak niekto chce konať v politickom živote, musí byť jeho povaha (po)riadna.
 • Rečník, ak má jeho reč mať účinok, musí dokázať s ľuďmi jednať, teda ich poznať, musí vedieť ako ich viesť k dobrému. Má mať psychologické znalosti, vedieť akí ľudia sú, aká je ich povaha, charakter, a aká je spoločnosť, v ktorej žije. Rečník si musí byť vedomý vzájomnej súvislosti medzi spoločnosťou a jednotlivcom.
 • Každému podľa jeho potrieb, každý podľa svojich schopností.
 • Súdiť človek smie len to, čomu rozumie a v čom sa spravodlivo vyzná.
 • Jediným nekonečnom vo vesmíre je ľudská hlúposť.
 • Veľký význam má vzdelanie a výchova, vzdelanie pôsobí na myslenie a podporuje ľudskosť, ktorou sa zušľachťuje každá vloha. Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.
 • Skúsenosti majú hodnotu rozumu aj vzdelania, všetky tri majú existovať spolu.
 • Cieľom ľudského života je blaženosť - najušľachtilejšie šťastie. Spočíva v rozvoji mravnej a rozumovej cnosti, v najvyššej forme je charakterizovaná ako hľadanie pravdy. Treba ju hľadať v dokonalom rozvinutí všetkých schopností ľudí. Šťastie závisí na nás samotných podstatne viac ako na ostatných okolnostiach.
 • Pocit blaha vyžaduje určitý obsah, poznanie a vedomie. Len skutočným dobrom môže byť človek blažený.

Ako hovorí názov tohto príspevku – poznať pravdu je potrebné a užitočné, ale to nestačí. Treba sa s ňou aj vnútorne stotožniť, uznať ju. Je to ako s liečebným procesom – keď ho človek mentálne odmieta, telo to registruje a tiež ho neprijme a nevylieči sa, akokoľvek bezchybný a správny by taký liečebný proces preňho bol. A treťou dôležitou súčasťou je „priložiť ruku k dielu“ – podľa uznanej pravdy sa riadiť a dávať iným možnosť tiež k nej dospieť. Všetky tri súčasti tohto procesu niečo stoja, nie sú zadarmo, vyžadujú vynaložiť energiu a snahu, občas to „bolí“. Výsledok takéhoto úsilia sa však mnohonásobne vyplatí – život človeka sa mohutne vylepší a skvalitní.

Nechcem, aby táto moja výpoveď vyznela mentorsky, len sa chcem s Vami podeliť o čriepok z toho, čo som sa postupne za posledných 7 rokov naučila na konzultáciách a seminároch pána profesora Šrama. Aj napriek mojej vysokej pochybovačnosti a kritickosti sa stále viac presviedčam o tom, že výroky pána profesora sú presné, konzistentné a pravdivé, a to či sa mi páčia alebo aj nie. Pod umným vedením pána profesora a svojou tvrdou prácou som našla samú seba, usporiadala som si život aj vzťahy s deťmi, mám oveľa menej pochybností a oveľa viac otázok. Moje vzťahy s ľuďmi neboli nikdy lepšie a skutočnejšie ako sú dnes. Problémy riešim s nadhľadom a rozumom (nie citmi, tie vyžívam na to, na čo ich mám hojne narastené) a presviedčam sa, že tak je to správne. Vynakladám oveľa menej energie na hlúposti a zbytočnosti, čím mi jej zostáva viac na užitočnosti, naprávanie svojich chýb, plnenie si svojich snov a robenie dobra. Študujem druhú vysokú školu – špecializáciu, ktorú mám na špici svojich schopností a ktorá ma už teraz úžasne napĺňa. Už viem, že pravdy sú vždy jednoduché a prosté. A uvedomujem si, že som na prahu päťdesiatky na začiatku svojej cesty k poznaniu a Aristotelovskej blaženosti :-)  

Prajem každému človeku, aby si radami tohto múdreho človeka pomohol aspoň tak, ako som si hľadaním, nachádzaním, uznávaním a používaním vesmírnych právd pomohla ja. Keď sa Vám zdá, že moje vyjadrenia znejú tajomne, prehnane či zaujato – hľadajte pravdu, pýtajte sa a presvedčte sa sami. A nezabudnite – poznať & uznať & riadiť sa. Držím Vám palce!

Ivica

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode